தமிழர்கள் வாழும் உலக நாடுகளில் 2 ஆயிரம் டாலர்களில் எப்படி சொத்து பங்குதாராவது. TheTamilsTrust International (TTTInternational) உலகத் தமிழர் அறக்கட்டளை யுடன் இணையுங்கள் www.TamilsTrust.com. வரும் 14/2/2019 TTTINTERNATIONAL கோலாலம்பூர் சந்திப்பில் விடை தருகிறோம். 500 வெள்ளியில் ஆரம்பித்து இலாப பங்குபெற அழைக்கவும். 0166944223